Συμβατικές κατασκευές

Συμβατικές κατασκευές (οπλισμένο σκυρόδεμα)


Οπλισμένο είναι το σκυρόδεμα που ενισχύεται με χαλύβδινο σκελετό. Η πολυετής γνώση μας στην Κατασκευή Οπλισμένου Σκυροδέματος, σε συνδυασμό με δεκαετίες πρακτικής εμπειρίας, μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε κατασκευές κορυφαίας ποιότητας.

Το οπλισμένο σκυρόδεμα συνδυάζει, ως υλικό δόμησης, μεγάλο φάσμα στατικών αντοχών υψηλού επίπεδου (θλίψης, κάμψης, εφελκυσμού, διάτμησης). Είναι αναντικατάστατο για πολλές κατασκευές μεγάλης κλίμακας ή υψηλών αντισεισμικών απαιτήσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 • Εκσκαφές. Οι εκσκαφές του κτηρίου πραγματοποιούνται περιμετρικά της θεμελίωσης και σε βάθος που υποδεικνύει η στατική μελέτη και το ανάγλυφο του εδάφους.
 • Θεμελίωση. Η θεμελίωση του κτηρίου γίνεται από οπλισμένο σκυρόδεμα και με οπλισμό κατηγορίας σε διαστάσεις, θέσεις και γεωμετρία που υποδεικνύει η αρχιτεκτονική και στατική μελέτη.
 • Φέρων σκελετός κτιρίου. Ο φέρων οργανισμός του κτηρίου αποτελείται από υποστυλώματα και δοκούς και πλάκες-εξώστες από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με την στατική μελέτη. Η διαστασιολόγηση και ο οπλισμός γίνεται με βάση τους ευρωκώδικες κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος και είναι ανάλογοι με την σεισμική δραστηριότητα κάθε περιοχής.
 • Θεμελιακή γείωση. Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της Θεμελιακής Γείωσης ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας σε όλες τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το νέο κανονισμό Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384.Το σύστημα γείωσης τοποθετείται εντός των εκ σκυροδέματος θεμελίων μίας κατασκευής και χρησιμοποιείται ως γείωση προστασίας, λειτουργίας, ασθενών ρευμάτων, ηλεκτρονική, αλεξικέραυνου κ.λπ.
 • Τοιχοποιία. Κατασκευή από οπτοπλινθοδομή (τούβλο) σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.
 • Επιχρίσματα. Όλα τα επιχρίσματα εσωτερικά θα κατασκευαστούν σε τρεις στρώσεις.

  Η πρώτη στρώση (πεταχτό) θα γίνει με υδαρή τσιμεντοκονία αναλογίας 600 kgr / m3 τσιμέντου, άμμου.
  Η δεύτερη στρώση (λάσπωμα) θα γίνει με ασβεστοκονίαμα αναλογίας 1:3 και προσθήκη 150 kgr / m3 τσιμέντου κονιάματος.
  Η τρίτη στρώση θα γίνει τριφτή οπλισμένη μαρμαροκονία.

Η αρχή & το ….τέλος της οικοδομής